Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi objednávateľom a dodávateľom Klbečko Nitra, ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu lavabo.sk.

Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas s obchodnými podmienkami.

1. Základné údaje a vymedzenie pojmov

Dodávateľom je Klbečko Nitra,  so sídlom Kostolná 48, 949 01 Nitra. Dodávateľ je platcom DPH.
IČO:
11723157

DIČ: 1020401822

IČ DPH: SK1020401822
Prevádzka internetového obchodu:
Klbečko Nitra. Kostolná 48, 949 01 Nitra

(Ďalej iba "dodávateľ")

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Slovenská sporitelňa: 231007453/1100

 

Kontaktné údaje internetového obchodu Lavabo.sk :

Mobil: +421/903463029
Fax: +421/ 37/6566842
E-mail: klbecko@klbecko.sk

Môžete nás telefonicky kontaktovať počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 h.Alebo formou emailu.

 

Objednávateľ sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.  

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

Zmluva o dielo - jednotlivé zmluvy o dielo sa uzatvárajú na základe objednávok objednávateľa.

 

Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Klbečko Nitra pre nákup prostredníctvom obchodného systému Lavabo.sk

 

 

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

2. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej web stránke http:///www.lavabo.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako e-mail na našu e-mailovú adresu klbecko@klbecko.sk v ktorom uvediete názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, faxom, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom zmluvy o dielo.Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky, a tým je zmluva o dielo uzavretá.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). K úspešnému dokončeniu objednávky je potrebné uskutočniť platbu za objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky dodávateľom. Dodávateľom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu alebo zmene podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať:

a. Druh a množstvo tovaru za cenu a dodržaní platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
b. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

 

Dodávateľ nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou objednávateľa.

Nedodanie alebo meškanie tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou.

Výber tovaru objednávateľom, ak po prevzatí zásielky objednávateľ zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Prípadnú reklamáciu z tohoto dôvodu nebude dodávateľ považovať za oprávnenú.

4. Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Zaplatiť za tovar cenu vo výške uvedenej v objednávke a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dodávateľovi.5. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany objednávateľa


Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade zrušenia záväznej objednávky  po jej potvrdení dodávateľom je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi škodu vzniknutú v dôsledku zrušenia objednávky. Zároveň je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi poplatok za zrušenie objednávky stanovený dodávateľom, a to až do výšky 50% z ceny objednávky.

Dodávateľ uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu materiálu "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením materiálu došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Zrušenie objednávky zo strany dodávateľa


Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

· objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neexistujúca e-mailová adresa atd.)

· tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa materialu. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ bude okamžite kontaktovať objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že objednávateľ už zaplatil časť alebo celú cenu podľa objednávky, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet do 15-tich pracovných dní.

6. Odstúpenie od zmluvy o dielo

Všetok tovar zakúpený vo virtuálnom obchode lavabo.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru.Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu dodávateľa spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky a kópiou faktúry. 

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu neopravitelnéj vady tovaru
V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady tovaru, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ objednávateľovi a objednávateľ dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Postup pri vrátení tovaru je rovnaký ako pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu.V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je objednávateľ povinný nahradiť dodávateľovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru zaslaného dodávateľovi objednávateľom.
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú cenu alebo jej časť.

7. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-8 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s objednávateľom.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky objednávateľa. Konkrétne miesto odberu si objednávateľ zvolí v sekcii Košík. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, resp. preberací protokol, návod na používanie tovaru a záručný list. Náklady na dopravu tovaru sa odvíjajú od nákladov prepravnej spoločnosti.

8. Platobné podmienky

Platba za tovar sa uskutočnuje bankovým prevodom. Platba v hotovosti je možná. Po prijatí zálohovej platby na účet dodávateľa, vystaví dodávateľ objednávateľovi daňový doklad.  Po dodaní objednaného tovaru, či jeho vyzdvihnutí na odbernom mieste, vystaví dodávateľ faktúru a zašle poštou na adresu, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke. Splatnosť faktúry je 7 dní. 

9. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Vid reklamacie.

10. Ochrana osobných dát

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť dodávateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je objednávateľ právnickou osobou je povinný oznámiť dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje objednávateľa neposkytne tretej osobe. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľom dodávateľovi. Zmeny v osobných údajoch môže objednávateľ uskutočniť zaslaním informačného mailu dodávateľovi, alebo jednoducho po prihlásení sa do zákazníckeho účtu.

 

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním emailu dodávateľovi.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Reklamácie

1.Zodpovednosť dodávateľa

Pri predaji tovaru objednávateľovi, dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodávaný tovar pri jeho prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Ak sa vyskytne na dodanom tovare chyba, je objednávateľ oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Pracovník prevádzky alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne dodávateľ s objednávateľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Objednávateľ nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho dodávateľ informoval. Objednávateľ (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.2.Povinnosti objednávateľa a oznámenie reklamácie

Objednávateľ je povinný reklamovať vady tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu, inak objednávateľovi zaniká právo voči dodávateľovi na bezplatné odstránenie vady. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiále. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolovať tovar. Ak objednávateľ zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie, ale spíše s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak objednávateľ zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahlási dodávateľovi. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. Pri osobnom odbere je objednávateľ povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované. V prípade, že objednávateľ zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nesmie začať alebo pokračovať v montáži tovaru. Objednávateľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je objednávateľ povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

Reklamáciu objednávateľ vždy zašle dodávateľovi písomnou formou, a to e-mailom, faxom alebo listom.

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

  • číslo objednávky, prípadne číslo daňového dokladu

  • presný názov tovaru a jeho špecifikácia

  • výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare

  • popis závady

  • a prípadnú fotodokumentáciu. 

Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.3.Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Na tovar dodaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je dodávateľ povinný vydať objednávateľovi pri dodaní riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po dodaní, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru objednávateľom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzky v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim tovar pre účel podnikania alebo obchodu s daným tovarom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju dodávateľ. Záručná doba uvedená na stránkach dodávateľa je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

Upozornenie: Obrázky na stránkach dodávateľa su ilustračné farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!4. Riešenie reklamácie

4.1 Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia objednávateľa vybaví výmenou vadného tovaru za tovar bez vady, platí na nový tovar záručná lehota odo dňa prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.Ak ide o odstrániteľné vady, môže objednávateľ požadovať:

  • bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád

  • výmenu vadnej súčiastky alebo dielca, ak sa vady týkajú iba súčiastky alebo dielca

  • výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

4.2 Neodstrániteľné vady

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže objednávateľ požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vady. Pokiaľ výmena vadného tovaru za tovar bez vady zo strany dodávateľa nie je možná, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

 

4.3 Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak objednávateľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vád reklamovaného tovaru.5.Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa náhradu nákladov spojených s výjazdom. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

Záležitosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.